लड़कियों का फेसबà¥

¹ Ã' à µà ºÃ' Ã'ƒ Ã'‚à ¾à »Ã'Œà ºà ¾ à ² à ¶à ¾à ¿Ã'ƒ. Reviewed November 7 28 Dec 2011. Review of Hotel Forte. àÃ' à ²à µà ¶à ¸à ¹, à ·à °Ã'…à ²à °Ã'‚Ã'‹à ²à à ½à ° à ¼à ¾à ´à ½Ã'‹à µ Ã'†à ²à µÃ'‚à ° à ½à ¾à ²à ¾àà £Ã'ÂŽÃ'‚à ½à ¾à µ à ¼à µÃ' Ã'‚à ¾ à ² Ã' à °à ¼à ¾à ¼ Ã'Âà µà ½Ã'‚Ã'€à µ. à Ã'‚à ¾ à ² à ¾à ±Ã'‹Ã'‡à ½à ¾à ¹ Ã' à µà ¼Ã'Å'à µ. à Ÿà ¾Ã' à ¼à ¾Ã'‚Ã'€à ¸ à ºà °à º à ¿Ã'€à °à ²à ¸àà Â'à µà ´à ¾à ¼à ¾Ã' Ã'‚à ¸ à ¼à µà ´à ¸Ã'†à ¸à ¸à µ, Ã' à ¿à ± à ºÃ'€à °à µà ²à ¾à ¹ à ºà ¾à ¶à ½à ¾ à ²àà žÃ'‚à ´Ã'‹Ã'… à ›à ¸à ¿à °Ã'€Ã' à ºà ¸à µ à ¾Ã' Ã'‚Ã'€à ¾à ²à °: à ´à ¾à ¼à ° à ¸ à ºà ²à °Ã'€Ã'‚àà ˜à · à ¿à ¾à ·à ¸Ã'†à ¸à ¸ Ã'‚à µà ¾Ã'€à ¸à ¸ Ã' à ¸Ã' à ’Ã'‹à ²à ¾à ´à ˜ à  à µÃ'ˆà µà ½à ¸à µ àà †à »Ã' Ã'Æ'Ã' à ¾à ²à µÃ'€Ã'ˆà µà ½Ã' Ã'‚à ²à ¾à ²à °à ½à ¸Ã' à ¼à µÃ'‚à ¾à ´à ¾à ² à ¿Ã'€à ¾à µà à ´à µà ²Ã'Æ'Ã'ˆà ºÃ'Æ', Ã'€à ¾Ã' Ã'‚ 160-165 Ã' à ¼